Untitled Page

מיזוגים ורכישות ומה שבניהם


חשיבות ההבנה של התוכניות העומדות בפני הסוכן היא המפתח למיזוג או לרכישה מוצלחת בתקשורת הכללית ממהרים להספיד את ענף סוכני הביטוח וטוענים כי מדובר במקצוע שאיננו נדרש עוד בשוק העבודה.
רב שיח מיזוגים ורכישות שיפורסם במגזין עדיף הקרוב, בוחן כיצד מתמודדים הסוכנים עם התבגרות הענף והקושי להכניס "דם חדש ", בד בבד עם הירידה בהכנסות. רב השיח סוקר את ההיבטים והמשמעויות בבוא הסוכן לבחון מיזוג או מכירה של מפעל חיוו ובעיקר כיצד יוכל לשמר את הערך הכלכלי הטמון בו.
"עסקאות בתחום הביטוח מאופיינות במנגנון ליווי ארוך" אומר דני פינקלשטין, מנכ"ל גשר מיזוגים ורכישות "סוד ההצלחה הוא בהתאמה בין הסוכן הרוכש והמוכר. מיזוג מוצלח כולל מכלול של אספקטים פיננסים ופסיכולוגים. כאשר איפיון הלקוחות מתאים וארגונים מדברים בשפה דומה יש בסיס טוב להמשך תהליך בדיקה".